Algemene voorwaarden Kate

 • Kate B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 • Kate geeft:
  • een inschatting van de juridische positie van een zakelijk partij en advies voor de vervolgstappen op basis van een gesprek van ongeveer een uur,
  • een inschatting van de beoordeling van een zakelijk conflict door een rechter of een arbiter en een oordeel over een redelijke schikking op grond van een bespreking van ongeveer twee uur aan alle bij een zakelijk conflict betrokken partijen.
 • Alle aan Kate verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgevers en Kate, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 • Iedere aansprakelijkheid van Kate is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Kate afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de in de desbetreffende zaak door Kate in rekening gebrachte vergoeding tot in ieder geval een maximum van €10.000.
 • Voor de uitvoering van haar diensten schakelt Kate derden in. Iedere aansprakelijkheid van Kate voor tekortkomingen van door Kate ingeschakelde derden is uitgesloten. Kate is door de opdrachtgever(s) gemachtigd om een beperking van aansprakelijkheid van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Nadat de behandeling van een opdracht door Kate is afgesloten, wordt het dossier gedurende vijf jaren gearchiveerd en vervolgens vernietigd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kate aanvaarde opdrachten, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten. De algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 • Op de rechtsverhouding tussen Kate en de klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Menu